කර්මාන්ත ශාලාව චාරිකාව

පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන මධ්යස්ථානය

කල් පැවැත්ම ටෙස්ට්
6 නාලිකාව MTS
ඉහළ-පහළ පීඩනය ටෙස්ට් ප්රදේශය
噪音 检测 ශබ්ද ටෙස්ට්
ශක්තිය ටෙස්ට් ප්රදේශය
ටෙස්ට් ජීර්ණයේ

සුක්කානම් රාක්කය මැනුෆැක්චර්


නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!