தொழிற்சாலை டூர்

ஆர் & டி மையம்

நிலைப்புத்தன்மை டெஸ்ட்
6 சேனல் எம்டிஎஸ்
உயர் குறைந்த அழுத்தம் டெஸ்ட் பகுதி
噪音 检测 ஒலி டெஸ்ட்
வலிமை சோதனை பகுதி
சூழ்நிலைச்சிதைவு சோதனை

சக்கரம் ரேக் உற்பத்தி


பயன்கள் ஆன்லைன் அரட்டை!